Ceník

Aktuální ceník pro rok 2019

Trak-n-baterie

Obchodní podmínky pro prodej trakčnich baterii

Zboží lze objednat písemně poštou, ústně, osobně, telefonicky, případně emailem. Řádná objednávka musí obsahovat veškeré údaje o odběrateli – fakturační a dodací adresa, IČ (pokud je přiděleno), DIČ (pokud je přiděleno), email, telefon, požadovaný termín dodání, způsob dopravy, způsob platby, a zda mají být položky, které nejsou na skladě k dispozici, rezervovány k pozdějšímu dodání. Objednávky jsou závazné po potvrzení prodávajícím. Cenové návrhy a dodací podmínky jsou oboustranně závazné až na základě potvrzení obou smluvních stran. Případné následné změny, úpravy nebo stornování vzájemně potvrzené objednávky lze provést pouze po dohodě prodávajícího s kupujícím.

Doprava je zajišťována externí, dopravné je účtováno na faktuře spolu se zbožím. Cena dopravného standardně činí 20 kč/km. Pokud dojde v rámci jedné zásilky ke spojení více objednávek, lze dopravné rozdělit mezi odběratele. Konsolidace a sčítání těchto hodnot se řeší přímo se zákazníkem emailem, telefonicky nebo osobně, pokud již toto nevyřešil zákazník poznámkou v objednávkách. Cena za dopravu je počítána individuálně dle místa doručení.

Distribuční podmínky:

Ceny:
Ceny trakčních baterií jsou konečné.

Termíny dodání:
Zboží se snažíme dodat klientům co nejdříve obvykle do dvou až sedmi pracovních dní. V případě, že nemáme zboží skladem, informujeme naše klienty o možném termínu dodání. Zboží si klient může vyzvednout i osobně na adrese po telefonické domluvě v Mladé Boleslavi v daném termínu.

Způsob platby:
Bankovním převodem – platba předem. Po obdržení příslušné částky na náš bankovní účet dojde k aktivaci objednávky.

Bankovním převodem –nejpozději v den dodání/vyzvednutí zboží.

Platnost nabídky:
Nabídka je platná do vyprodání zásob.

Prodávající má právo odmítnout objednávku.

Dodavatel není plátce DPH

 

Záruční podmínky:

Záruční lhůty:
Na repasované trakční baterie poskytujeme záruku
12 měsíců pro jednosměnný provoz.

Zánik záruky:

Záruka zaniká při nedodržení předpisů pro skladování, provoz a ošetřování baterie, při jejím mechanickém poškození a nevztahuje se na závady způsobené vadným elektrickým zařízením. Záruka též zaniká při zjištění cizí látky v elektrolytu, která neodpovídá normě DIN. Záruka se nevztahuje ani na baterii ponechanou ve vybitém stavu, kdy dojde k zasulfátování elektrod. Slouží-li baterie v režimu, kdy je extrémně namáhána (přebíjením, extrémním vybíjením atd.), může její životnost výjimečně skončit i před uplynutím záruční lhůty, aniž by tuto skutečnost zavinil výrobce. Ani na takový případ se záruka nevztahuje.

Po obdržení zásilky je nutné ověřit a pečlivě zkontrolovat správnost zapojení baterie a nabíjecích kabelů, že je polarita správná. Pokud baterie, nabíjecí kabely nebo zásuvka nejsou správně zapojeny nebo je baterie poškozena ihned kontaktujte prodejce. Nemanipulujte se zásilkou a nezapojujte do stroje, přístroje ani nabíječe, hrozí poškození stroje, přístroje nebo baterie. V opačném případě zaniká záruka i odpovědnost za poškozenou věc.

Při nedodržení návodu k používání trakčních baterií viz. níže, při opravách, při svévolných zásazích a použití přísad do elektrolytu ( údajné přípravky, zlepšující kvalitu ) zaniká nárok na záruku.

Poznámka: 
Výrobek byl před prodejem přezkoušen a zákazník byl seznámen s jeho funkcí a údržbou (§ 9, zák. č. 64/2000 Sb. o ochraně spotřebitele). Pokud by se přes přísnou výstupní kontrolu vyskytla závada námi zaviněná, rozhodneme po přezkoušení baterie, zda ji opravíme nebo vyměníme.

 

Podmínky pro používání trakčních baterií:

Uvedení do provozu
Po obdržení zásilky je nutné ověřit a pečlivě zkontrolovat správnost zapojení článků a nabíjecích kabelů, že je polarita správná. Pokud je baterie nebo zásuvka nesprávně zapojena nebo poškozena ihned kontaktujte servis prodejce. Se zbožím nemanipulujte a nezapojujte do žádného stroje či přístroje nebo nabíječe, hrozí nevratné poškození stroje, přístroje nebo baterie v tomto případě záruka zaniká i odpovědnost za poškozenou věc. Pro montáž kabelů a kabelových spojek používejte jen originální šrouby. Při montáži nebo výměně spojek nebo nabíjecích kabelů je třeba dodržet předepsaný utahovací moment šroubů. Šroub M 10 25 ± 2 Nm Šrouby s úpravou závitu proti povolení se mohou používat až 5krát. Z bezpečnostních důvodů je doporučeno používat nové šrouby s úpravou závitu proti povolení. V případě, že je interval mezi dodáním (viz datum výroby na typovém štítku) a uvedením do provozu je delší než 8 týdnů nebo indikátor plovákového senzoru hladiny elektrolytu ukazuje nízkou úroveň, je třeba zkontrolovat hladinu elektrolytu případně volat servis prodejce pro kontrolu kapacity u nové baterie. V případě repasované baterie je uvedení do provozu delší než 10 dní volejte servis prodejce pro kontrolu kapacity. Při odstraňování zátek pro doplňování vody je nutné používat k tomu určený nástroj. Jinak může dojít k trvalému poškození plováků zátek a následnému přetékání elektrolytu. Pokud je hladina elektrolytu pod horní hranou separátoru, musí být nejprve doplněna hladina demineralizovanou vodou (DIN EN 43530-4) až do této výšky. Baterie se pak dobije. Elektrolyt je třeba doplnit až na předepsanou hladinu demineralizovanou vodou.

 

Provoz
Pro provoz trakčních baterií v průmyslových vozících platí norma ČSN EN 50272-3„Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace, část 3: Trakční baterie“

Vybíjení
Zajistěte, aby žádné větrací otvory nebyly uzavřeny ani zakryty. Odpojování nebo zapojování elektrických spojů (např. zástrček) se smí provádět pouze v bezproudovém stavu. Pro dosažení optimální životnosti baterie je třeba předcházet provozním vybitím vyšším než 80% jmenovité kapacity (hluboké vybití). To odpovídá hustotě elektrolytu 1,14 kg/l při 30 °C na konci vybíjení. Vybité baterie se nesmí ponechat odstavené a musí se okamžitě dobít. To platí i pro baterie, které jsou vybité pouze částečně.

Nabíjení
Nabíjení se smí provádět pouze stejnosměrným proudem. Pro baterie jsou povoleny postupy podle norem DIN EN 41773-1 a DIN EN 41774. Připojte baterii k přiřazenému nabíječi, vhodnému pro kapacitu a parametry baterie (např. průřez kabelů atd.), aby nedošlo k přetížení elektrických vodičů a kontaktů, nežádoucímu plynování a úniku elektrolytu z článků. V oblasti plynování nesmí být překročeny mezní proudy podle normy ČSN EN 50272-3. Pokud baterie nebyla pořízena současně s nabíječem, je účelné, aby pracovník servisu výrobce zkontroloval kompatibilitu nabíječe, kabelů a zástrček. Při nabíjení je třeba zajistit dokonalý odvod vznikajících plynů. Je nutné otevřít nebo odstranit dveře vozidla, jakož i víka a kryty bateriových prostorů. Během nabíjení ve vozidle musí být otevřeny větrací otvory předepsané výrobcem. Ve všech případech musí větrání odpovídat normě ČSN EN 50272-3. Při vypnutém nabíječi připojte baterii se správnou polaritou (plus na plus, minus na minus). Potom zapněte nabíječ. Během nabíjení stoupá teplota elektrolytu přibližně o 10°C, a proto smí být nabíjení zahájeno, pouze když je teplota elektrolytu nižší než 45°C. Teplota elektrolytu baterie musí být před nabíjením nejméně +10°C, jinak nelze dosáhnout plného nabití. Nabíjení je ukončeno, když se dvě hodiny nemění hustota elektrolytu a napětí baterie. Během nabíjení nesmí být vytaženy nebo rozpojeny vzduchovací trubičky.

Vyrovnávací nabíjení
Cílem vyrovnávacího nabíjení je zajištění dlouhé životnosti a zachování kapacity baterie. Je nezbytné po hlubokém vybití baterie, po opakovaném nedostatečném nabíjení a po nabíjení podle charakteristiky IU. Vyrovnávací nabíjení se provádí v návaznosti na normální nabíjení. Nabíjecí proud nesmí překročit 5 A / 100 Ah jmenovité kapacity. Sledujte teplotu!

Teplota
Teplota elektrolytu 30°C je předepsána jako jmenovitá teplota. Vyšší teploty zkracují životnost baterie, nižší teploty snižují dostupnou kapacitu. Horním limitem teploty je 55°C; tato hodnota není povolena jako teplota provozní.

Elektrolyt
Jmenovitá hustota elektrolytu se vztahuje k teplotě 30°C a jmenovité hladině elektrolytu v článku v plně nabitém stavu. Vyšší teploty snižují hustotu elektrolytu, nižší teploty ji zvyšují. Korekční faktor teploty je -0,0007 kg/l na °C, např. hustota elektrolytu 1,31 kg/l při 45 °C odpovídá hustotě 1,32 kg/l při 30°C. Elektrolyt musí odpovídat předpisům o čistotě podle normy DIN EN 43530-2.

Údržba – denní
Po každém vybití nabijte baterii. Hladina elektrolytu nesmí klesnout pod horní hranu separátoru nebo značku hladiny elektrolytu „min“. BĚHEM PRVNÍCH 10TI CYKLŮ NEDOPLŇUJTE VODU u nové baterie.

Údržba – týdenní
Po dobití proveďte vizuální kontrolu znečištění a mechanického stavu všech součástí baterie, zvláštní pozornost věnujte kontrole konektorů a kabelů. U speciálních aplikací s nabíjením je nutné provést podle charakteristiky IU vyrovnávací nabíjení.

Údržba – měsíční
Na konci nabíjení změřte při zapnutém nabíječi napětí všech článků a zaznamenejte je. Po ukončení nabíjení je třeba změřit a zaznamenat hustotu a teplotu elektrolytu a zkontrolovat hladinu elektrolytu (při používání indikátorů hladiny elektrolytu) všech článků. Jsou-li zjištěny podstatné změny oproti minulým měřením nebo rozdíly mezi články, je nutné vyžádat si kontrolu nebo opravu u servisu výrobce. Ty se provádí po úplném nabití baterie a jejím odstavení nejméně na 2 hodiny.

Změřte a zaznamenejte:
• Celkové napětí.
• Napětí každého článku.
• Je-li napětí některého článku odlišné, zkontrolujte též hustotu každého článku.

Údržba – roční
Nejméně jednou za rok nechte zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem nebo servisem prodejce izolační odpor vozidla a baterie v souladu s normou ČSNEN1175-1.Kontrola izolačního odporu baterie musí být provedena v souladu s normou DIN EN 1987-1. Takto zjištěný izolační odpor baterie nesmí být nižší než hodnota 50 ohmů na 1 volt jmenovitého napětí, v souladu s normou ČSN EN 50272-3. Pro baterie do jmenovitého napětí 20 V je minimální hodnota 1000 ohmů. Baterie vybavené systémem cirkulace elektrolytu: přinejmenším v rámci roční údržby je třeba zkontrolovat filtr vzduchové pumpy a podle potřeby ho vyčistit nebo vyměnit. V závislosti na prostředí může být zapotřebí kratší interval kontrol filtru než jednou za rok. Pokud je z nezjištěných příčin (žádné netěsnosti ve vzduchových trubkách) hlášena porucha systému nucené cirkulace na nabíječi nebo baterii, je zapotřebí dřívější výměna filtru. Během roční údržby zkontrolujte správný chod vzduchové pumpy.

Péče o baterii
Baterie musí být stále čistá a suchá, aby se netvořily plazivé proudy. Čištění je třeba provádět v souladu s prováděcím předpisem ZVEI „Čištění trakčních baterií vozidel“. Případnou kapalinu v nosiči baterie je nutno odsát a předepsaným způsobem zlikvidovat. Poškození izolace nosiče je nutno po vyčištění poškozeného místa opravit, aby hodnota izolace splňovala normu ČSN EN 50272-3 a aby nedošlo ke korozi nosiče. Pokud je nutné demontovat články, je vhodné obrátit se na zákaznický servis prodejce.

Skladování
Jsou-li baterie na delší dobu vyřazeny z provozu, musí být uskladněny v plně nabitém stavu v suché a nezamrzající místnosti. Pro zajištění pohotovostního stavu baterie lze zvolit jednu z těchto metod nabíjení: 1. měsíční vyrovnávací nabíjení, nebo udržovací nabíjení při nabíjecím napětí 2,29 V x počet článků. Doba skladování musí být brána v úvahu při odhadování životnosti baterie.

Závady
Pokud zjistíte závady na baterii nebo nabíječi, neprodleně uvědomte servis. Diagnostiku chyb a odstraňování poruch usnadňují měření provedená viz měsíční údržba. Včasnou detekci závad a jejich opravu usnadňuje servisní smlouva uzavřená se servisem.

Systém doplňování destilované vody
Systém doplňování vody se používá pro automatické udržování jmenovité hladiny elektrolytu. Plyny vznikající při nabíjení mohou unikat větracími otvory každého článku. BĚHEM PRVNÍCH 10 TI CYKLŮ NEDOPLŇUJTE VODU u nové baterie. Ventil a plovák společně řídí doplňování vody a udržují její správnou hladinu v každém článku. Ventil umožňuje průtok vody do každého článku a plovák po dosažení správné hladiny vody uzavírá ventil. Aby byl zaručen bezporuchový provoz systému doplňování vody, věnujte pozornost níže uvedeným instrukcím:

 • Baterie se musí doplňovat krátce před ukončením nabíjení, protože v tomto okamžiku dosáhne definovaného provozního stavu, který vede k požadovanému promíchání elektrolytu.
 • Plnění probíhá, když je konektor z nádrže připojen ke spojce na baterii.
 • Je nutné připojovat jednou týdně u více směnného provozu i častěji.
 • Doba plnění závisí na stupni využití a odpovídající teplotě baterie.
 • Obecně řečeno, proces plnění trvá několik minut a přesná hodnota se může lišit podle typu baterie.
 • Systém doplňování vody musí být nainstalován tak, aby byl zajištěn tlak vody od 0,2 do 0,6 bar (s výškovým rozdílem nejméně 2 m mezi horním okrajem baterie a spodním okrajem nádrže).
 • V případě jakékoli odchylky od těchto požadavků nemusí systém správně fungovat.
 • Voda na doplňování musí být vyčištěná. Voda používaná k doplňování baterií nesmí mít vodivost vyšší než 30 μS/cm.
 • Nádrž a trubky musí být před zahájením provozu systému vyčištěné.
 • Systém hadiček k jednotlivým článkům baterie musí sledovat elektrický obvod baterie. Snižuje se tím riziko výbuchu plynů vznikajících při nabíjení v případě jejich proniknutí do systému (ČSN EN 50272-3).
 • Systém nesmí být žádným způsobem upraven.
 • Baterie vybavené systémem doplňování vody mohou být nabíjeny a doplňovány jen v prostoru s teplotou vyšší jak 0°C.
 • Proces plnění sleduje indikátor průtoku nainstalovaný v hadičce přívodu vody do baterie. Během plnění otáčí proudící voda vrtulkou uvnitř indikátoru průtoku. Jakmile jsou všechny zátky uzavřeny, vrtulka se zastaví a indikuje ukončení plnění.

Systém cirkulace elektrolytu
Systém nucené cirkulace elektrolytu je založen na principu vhánění vzduchu do každého článku baterie. Tento systém zabraňuje vrstvení elektrolytu a optimalizuje nabíjení baterie. Cirkulace elektrolytu je obzvláště vhodná pro krátké doby nabíjení a pro rychlo dobíjení nebo příležitostné dobíjení. Cirkulace elektrolytu se skládá ze systému trubiček zabudovaných do článků. Membránová pumpa je zabudována do nabíječe nebo samostatně namontována na baterii či vozidle. Tato membránová pumpa vhání slabý proud vzduchu do každého článku, což způsobuje cirkulaci proudu vzduchu uvnitř článku. Proud vzduchu je nepřetržitý nebo přerušovaný v závislosti na napětí baterie a typu pumpy. Dodávka vzduchu je nastavena podle počtu článků baterie. Systém hadiček k jednotlivým článkům baterie musí sledovat existující elektrický obvod. Snižuje se tím riziko výbuchu plynů vznikajících při nabíjení v případě jejich proniknutí do systému (ČSN EN 50272-3). V závislosti na pracovních podmínkách je nutné vyměňovat vzduchový filtr pumpy nejméně jednou ročně.V pracovním prostředí s vysokou úrovní znečištění vzduchu je nutné kontrolovat a vyměňovat filtr častěji. Je nutné kontrolovat těsnost systému. V některých případech netěsnosti systému změní nabíječ charakteristickou nabíjecí křivku na standardní nabíjecí profil (bez cirkulace elektrolytu). Vadné díly a trubičky musí být vyměněny. Smí se používat jen originální náhradní díly, které jsou zkonstruovány pro určité množství dodávaného vzduchu a zaručují správné fungování vzduchové pumpy.

J.P. Technic si vyhrazuje právo provádět kdykoliv a bez předchozího upozornění vylepšení a/nebo modifikace výrobku popsaného v této příručce a není za žádných okolností povinna provádět aktualizaci obsahu této příručky ani příslušného zařízení.

Comments are closed.